KONTROLLANSVARIG

Byggherren är huvudansvarig för byggprojektet och enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som försäkrar att lagar och regler följs i byggprojekt.

Vi tar rollen som kontrollansvarig i såväl stora som små projekt

Projektledargruppen har fem certifierade kontrollansvariga. KA hjälper byggherren med att ta fram förslag till kontrollplan, uppfölja den samt utföra kontroller som behövs under projektet.

Vanligtvis är det projekten som kräver bygg-, rivnings- eller marklov samt anmälan där en eller flera kontrollansvariga behövs. Personen måste vara certifierad som kontrollansvarig och närvara vid till exempel arbetsplatsbesök, tekniska samråd samt slutsamråd.

Den kontrollansvarige ser till att kontrollplanen följs

Det är viktigt att den kontrollansvarige även ska dokumentera sina besök på byggplatser och anteckna observationer som kan vara nödvändiga vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Därför måste KA vara oberoende från entreprenörer och andra parter som utför det uppdrag som hen kontrollerar.

Den kontrollansvarige ser till att kontrollplanen följs

Det är viktigt att den kontrollansvarige även ska dokumentera sina besök på byggplatser och anteckna observationer som kan vara nödvändiga vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Därför måste KA vara oberoende från entreprenörer och andra parter som utför det uppdrag som hen kontrollerar.

Vill du veta mer om Kontrollansvarig enl. PBL?